Om föreningen

Medelpads Fornminnesförenings styrelse 2020


Ordförande: Inge Andersson.  tel. 070-529 33 27

Vice ordförande: Katarzyna Forsberg. tel. 070-380 09 30


Kassör Britt-Marie Neijman.  tel. 070-974 85 70


Övriga ledamöter

Olle Burlin.

Staffan Eriksson.

Ulf Karlsson.

Carola Nordbäck.


Ersättare

Anita Vestling.

Ingrid Svensson.


Vad är Medelpads fornminnesförening?


Medelpads Fornminnesförening, är en ideell förening, som har till uppgift att främja bygdens kulturarv. Detta skall ske genom att samla och vårda föremål från olika tidsåldrar. Vi försöker att bevara den folkliga kulturen och sprida kunskapen om bygdens historia genom utställningar, skrifter, studieverksamhet och kulturella arrangemang.         När Medelpads Fornminnesförening startade år 1906 var ambitionen att efterlikna Skansen i Stockholm, med dess byggnader, föremål och nordiska smådjur. Det var Artur Hazelius, Skansens skapare som gav impulserna till Fornminnesföreningens bildande. Bland de första eldsjälarna i Medelpad var professor Anders Wide och författaren Olof Högberg. Tack vare deras outtröttliga arbete och samlargärning fick Fornminnesföreningen en mycket god start.


Vid tillkomsten av Medelpads Fornhem på Norra berget blev Olof Högberg (författare till bl.a norrlandseposet "Den stora vreden") dess förste intendent år 1907. Redan tidigt började Olof Högberg studera Norrlands historia. Under åren samlade han ett omfattande och värdefullt kulturhistoriskt material. Varmt entusiastisk för sin hembygd arbetade han för beredandet och ihopsamlandet av vad som fanns kvar av gammalt och fornt i Medelpad. Olof Högberg var intendent till sin död år 1932.


Ett namn med anor


Namnet "Medelpads Fornminnesförening" och platsen Norra Stadsparken som benämns "Fornhemmet" säger att vi var den allra första hembygdsföreningen som bildades i landskapet. För på den tiden (år 1906) fanns knappt ordet "hembygdsförening". Då var det fornminnen som  gällde  och att rädda det som var fornt och gammalt åt eftervärlden.

           

Timmerbyggnader från olika byar i landskapet Medelpad monterades ner och fraktades till Norra berget där de upptimrades. Idag finns här över 30 byggnader, från hela landskapet.


Norra berget besöks årligen av ca 100 000 personer. Vi som jobbar för Fornminnesföreningen vill särskilt rikta oss till den unga generationen. Vi vill göra Norra berget till ett levande aktivitetscentrum,en lugn oas och ett rekreationscentrum för hela familjen.                 


Vi ordnar kulturarrangemang och aktiviteter som förekom på självhushållningens tid. Samtidigt fungerar friluftsmuseets område på Norra berget i Sundsvall som en trevlig strövplats för besökare från när och fjärran.

De unika; Skvadern och Kyrkladan


Vår äldsta byggnad benämns "Kyrkladan" och kommer från Haverö. Timret i den har åldersbestämts med hjälp av dendrokronologi till år 1306! Det är bland de äldsta som finns i landet.


Den unika Skvadern, korsning mellan hare och tjäder finns också att se hos oss.

               

Medlemmar, styrelse och personal


Föreningen har idag 170 medlemmar, alla åldrar är välkomna. Vi har medlemsmöten flera gånger per år. Bli medlem!

Alla medlemmar har 10%  på varor i Skvaderboden undantag är kommission. Verksamhetsfunktionen bygger på en kombination av ideellt arbete och anställdas arbete. Styrelsen är arbetsgivare för de anställda. Det ideella arbetet är organiserat i olika kommittéer.


Fornminnesföreningens verksamhet finansieras  med landstingsmedel, plus intäkter från kaféverksamhet och  försäljning i Skvaderboden.


   Medelpads Fornminnesförening tackar alla sina sponsorer särskilt SCA.


   Vi tackar även våra ideella medlemmar för deras fina arbetsinsatser.

   


Höstmötet har beslutat om följande medlemsavgifter:


    100 kr för enskild medlem


    150 kr för familj


    500 kr för organisation


   

    Plusgiro 270684-4

    Tel. 060-611748


                 


Medelpads Fornminnesförening   2020 ©